ด่วนที่สุด

รายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ค้างส่งงาน ให้ติดต่อครูภักดี คันธี ด่วนที่เบอร์ 089-6256063นักเรียนชั้น ม.5/6 และ 5/7 ดูผลการเรียนได้แล้ว

เคมี ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2552

::ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
::การวัดและประเมินผล
::เนื้อหาสาระที่เรียน
::ใบงาน
::สือประกอบการเรียน
::แบบฝึกหัด
::แบบทดสอบออนไลน์
::ผลการเรียน

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมชั้น ม.3

::ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
::ข้อตกลงการวัดและประเมินผล
::เนื้อหาสาระที่เรียน
::สื่อประกอบการเรียน
::ใบงาน
::แบบทดสอบออนไลน์
::ผลการเรียน

เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

ห้องสนทนา